SNELLE LEVERING * Indien op voorraad
Authorized dealer   |   OPRUIMING

Algemene Leveringsvoorwaarden

1 Geldigheid van de voorwaarden.

Op alle huidige en toekomstige aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, verkopen en leveringen van 'producten'(goederen en diensten) RYS Electronics, zijn uitsluitend deze algemene leverings en betalingsvoorwaarden van toepassing. Algemene leverings en betalingsvoorwaarden, inkoop en andere voorwaarden van derden welke zaken wensen te doen met  RYS Electronics, worden door RYS Electronics niet geaccepteerd, doch kunnen indien gewenst, op verzoek, slechts na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van  RYS Electronics l worden geaccepteerd voor zover deze niet nadelig zijn voor RYS Electronics en strijdig zijn met deze algemene levering en betalingsvoorwaarden. Afnemer welke producten betrekt van RYS Electronics verklaart akkoord te gaan met deze algemene leverings en betalingsvoorwaarden.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten.

Alle aanbiedingen welke door RYS Electronics, in welke vorm dan ook worden gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen slechts bindend worden indien deze door RYS Electronics schriftelijk wordt bevestigd met vermelding van een termijn van geldigheid van de aanbieding. Een aanbieding verplicht RYS Electronics slechts tot levering indien afnemer de aanvaarding van de aanbieding schriftelijk bevestigt en zich akkoord verklaard met de algemene levering en betalingsvoorwaarden van RYS Electronics. Opdrachten of orders zijn slechts dan bindend voor RYS Electronics indien zij door RYS Electronics schriftelijk zijn bevestigd en afnemer zich akkoord verklaard met de algemene levering en betalingsvoorwaarden van RYS Electronics . Alle aanbiedingen in brochures, mailings, advertenties, e.d. zijn geheel vrijblijvend.

3 Annulering en opzegging.

Een eenmaal aanvaarde aanbieding of aangegane overeenkomst kan door afnemer niet worden opgezegd zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van RYS Electronics. Indien RYS Electronics haar instemming aan een dergelijke opzegging geeft, dan zal dit zijn op de uitdrukkelijke en ontbindende voorwaarde dat afnemer RYS Electronics de schade zal vergoeden die zij als gevolg van deze opzegging zal lijden met een minimum van 20% van de overeengekomen koopsom en met de overeengekomen verkoopprijs als maximum.

4 Prijs.

Alle prijzen welke door RYS Electronics worden vermeld zijn 'netto prijzen' af magazijn van RYS Electronics, inclusief  toepasselijk omzetbelasting, verpakking en transportkosten en andere opslagen of heffingen welke in verband met een overeenkomst en de uitvoering daarvan door de overheid of derden zijn of kunnen worden opgelegd. Door RYS Electronics verleende kortingen betreffen te allen tijde kortingen op de prijs inclusief BTW. Indien na datum van aanbieding een of meerdere kostprijs factoren een wijziging ondergaan door enige overheidsmaatregel of onvoorziene omstandigheden zoals o.a. wisselkoers veranderingen, dan is RYS Electronics gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Voor alle orders wordt een bijdrage in de transportkosten in rekening gebracht van minimaal € 7,- Alle prijzen zijn exclusief de kosten van implementatie, installatie en bedrijfsklare opstelling.

5 Levering.

Behoudens het bovenstaande zijn leveringen franco huis voor ieder adres in Nederland. De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Afnemer is verplicht mede te werken aan de aflevering van de door hem gekochte producten en deze in ontvangst te nemen. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de producten bestemd voor afnemer het magazijn van RYS Electronics hebben verlaten. Tenzij een vertraging in de aflevering een gevolg is van overmacht aan de zijde van RYS Electronics is afnemer bevoegd RYS Electronics indien de leveringstermijn met twee maanden is overschreden bij aangetekend schrijven een termijn van veertien dagen te stellen om de overeenkomst alsnog uit te voeren. Slechts indien RYS Electronics na verloop van bovenbedoelde termijn anders dan door overmacht de producten niet heeft geleverd, is de afnemer bevoegd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te annuleren. Overschrijding van bovenvermelde termijnen door welke oorzaak ook, zal afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting, welke van hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij afnemer bewijst dat deze zaak te wijten is aan opzet of grove schuld van RYS Electronics.

6 Betaling

De totale koopsom van de gekochte producten dient door afnemer contant, dan wel per giro of bankoverschrijving te worden voldaan voorruit of bij aflevering, zonder aftrek of schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeend of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat afnemer daarop onder zichzelf beslag legt. Voor leveringen onder rembours worden aan afnemer minimaal € 15,- per zending in rekening gebracht of hoger indien de kosten van inning van het te betalen bedrag hoger zijn. Afnemer kan een verzoek indienen, tot het verkrijgen van leveringen van producten op krediet. De kosten voor het aanvragen van een kredietlimiet ad € 25,- zullen afnemer in rekening worden gebracht. Indien een kredietverzekering op afnemer kan worden afgesloten, kan een betalingstermijn worden overeengekomen. Indien een betalingstermijn wordt overeengekomen kan deze nooit meer bedragen dan 14 dagen na de factuurdatum . Afnemer zal er zorg voor dragen dat deze termijn niet wordt overschreden en aanvaard ingeval van overschrijding de daaruit voortvloeiende kosten. Bij niet tijdige betaling is afnemer zonder enige sommatie of ingebrekestelling een rente over de totale koopsom, ter hoogte van 2,5 % boven het officiële promessedisconto van de Nederlandse Bank, met een minimum van 1% per maand, vooruit verschuldigd voor elke periode van 30 dagen of maand welke heeft aangevangen onmiddellijke na afloop van de betalingstermijn, tot volledige betaling van de geleverde producten is geschied. In geval van betalingsverzuim van de afnemer, heeft RYS Electronics het recht om op de afnemer alle op de invordering vallende kosten, waaronder zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de eigen extra administratiekosten, van ten minste 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van € 100,- te verhalen. Geen betaling kan worden opgeschort, zulks ook niet als de afnemer meent enig recht van reclame te hebben.

7 Eigendomsvoorbehoud.

De eigendom op alle door RYS Electronics aan opdrachtnemer afgeleverde producten gaat eerst op de verkrijger over ná levering van elke prestatie aan RYS Electronics waartoe verkrijger uit hoofde van de met RYS Electronics gesloten koopovereenkomst volledig heeft voldaan. Afnemer is niet gerechtigd, producten die nog niet volledig zijn betaald door enige overeenkomst of handeling aan derden in eigendom te doen overgaan, of met betrekking tot deze producten door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woord, te verschaffen. Bij overtreding hiervan wordt de koopsom terstond ten volle opeisbaar, onverminderd alle verdere aanspraken van RYS Electronics. RYS Electronics behoudt te allen tijde eventuele industriële en intellectuele eigendomsrechten op de door RYS Electronics geleverde producten, materialen en/of diensten en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechterlijke werken.

8 Productevaluatie.

Producten welke ter evaluatie aan afnemer zijn verzonden, blijven te allen tijde eigendom van RYS Electronics. Zij dienen binnen de overeengekomen termijn in de oorspronkelijke verpakking te worden geretourneerd voor rekening en risico van afnemer. Indien de hierboven bedoelde producten niet na de overeengekomen evaluatieperiode zijn geretourneerd worden zij geacht te zijn gekocht voor de normale prijs zoals vermeld in de prijslijst en zal een factuur worden verzonden , welke terstond en zonder enige aanspraak op een betalingstermijn dient te worden betaald.

9 Reclames.

Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en 12, moeten reclames over vastgestelde gebreken en afwijkingen aan geleverde producten uiterlijk binnen 3 werkdagen na aflevering bij afnemer, aan RYS Electronics worden gemeld. Daartoe dienen producten door afnemer te worden geïnspecteerd bij aflevering. Afnemer dient de afwijkende of gebrekkige producten in de originele verpakking voor RYS Electronics te bewaren en RYS Electronics in de gelegenheid te stellen zich van de juistheid van de gebreken of afwijkingen te overtuigen. Het hierboven bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien de afwijkingen of gebreken zich eerst op een later tijdstip tijdens een eventuele garantieperiode openbaren. Indien de geleverde producten gebreken vertonen als hierboven bedoeld, heeft afnemer uitsluitend recht vervanging of reparatie van producten te verlangen, zulks ter beoordeling van RYS Electronics. Het recht op vervanging of reparatie vervalt als afnemer niet aan een van zijn verplichtingen heeft voldaan.

10. Retour zendingen:

Voor alle retour zendingen moet een RMA nummer worden aangevraagd. Retour zendingen zonder RMA nummer vermeldt op de buitenkant van de verpakking, kunnen niet worden geaccepteerd en worden op kosten van de afnemer geretourneerd.. Producten welke door afnemer verkeerd zijn besteld kunnen tot maximaal 5 dagen na levering, o.v.v. RMA nummer, worden geretourneerd aan RYS Electronics, indien deze om welke reden dan ook niet mochten voldoen. Voor geretourneerde producten wordt 15% van de netto waarde met een minimum van € 35,- voor administratie- en heropslagkosten per product in rekening gebracht. Voorwaarde voor terugzending is dat de producten ongebruikt zijn en zich in de gesloten originele verpakking bevinden. Voor defecte producten dient een RMA nummer aangevraagd te worden bij RYS Electronics onder opgave van productnaam, bestelnummer en factuurnummer. Voorwaarden voor terugzending van defecte producten zijn dat deze zich in de originele staat bevinden, in de originele verpakking worden teruggestuurd, een duidelijke omschrijving van de klacht of defect is bijgevoegd en een kopie van de originele pakbon c.q factuur wordt meegezonden.. Retourzendingen moeten franco huis bij RYS Electronics worden aangeleverd. Gerepareerde producten welke onder de garantie vallen worden door RYS Electronics franco huis geretourneerd.

11 Risico.

Het risico van de door afnemer bestelde producten (goederen en/of diensten) berust bij afnemer met ingang van het tijdstip waarop de producten afgeleverd zijn. Afnemer dient dan ook zorg te dragen voor een eventuele verzekering van de goederen, vanaf het moment dat deze zijn afgeleverd.

12 Garantie.

De door RYS Electronics geleverde producten worden, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, gedurende een periode van 12 maanden na aflevering uitsluitend gegarandeerd tegen materiaal en fabricage fouten. De garantie houdt uitsluitend in dat RYS Electronics voor zijn rekening gebreken aan producten zal herstellen of producten zal vervangen, zulks ter beoordeling van RYS Electronics; iedere aansprakelijkheid van RYS Electronics voor schade ontstaan door gebruik of niet-gebruik van producten van RYS Electronics, is uitgesloten. De garantie is niet van toepassing op normale slijtage, ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid zoals vallen, stoten, verkeerd aansluiten, binnendringende vloeistoffen, enig na de aflevering van buiten komend schadeveroorzakend evenement, door derden niet geautoriseerde aangebrachte wijzigingen of gepleegd onderhoud en het zonder toestemming van RYS Electronics koppelen van de producten aan, of installeren in niet daarvoor bestemde apparatuur. Indien RYS Electronics ter voldoening van haar garantieverplichting nieuwe producten, apparatuur, onderdelen of diensten levert, zullen op deze producten alle bepalingen van deze algemene levering en betalingsvoorwaarden van toepassing zijn en geldt voor de nieuwe producten de garantietermijn van de vervangen producten. Niet-nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet-nakoming door afnemer van een van zijn verplichtingen, ontheft RYS Electronics van haar garantieverplichtingen alsmede van alle andere verplichtingen welke uit de overeenkomst voortvloeien. Voldoening aan haar garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding, voor welke RYS Electronics aansprakelijk kan worden gesteld. Indien producten door RYS Electronics van een toeleverancier worden betrokken, zijn uitsluitend diens garantiebepalingen van toepassing. RYS Electronics aanvaardt geen verderstrekkende aansprakelijkheid dan waartoe diens leverancier jegens RYS Electronics is gehouden en is tot geen enkele schadeloosstelling verplicht. Op gebruikte producten welke eventueel door RYS Electronics worden geleverd is geen enkele garantie van toepassing, tenzij zulks schriftelijk is overeengekomen. RYS Electronics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot door haar geleverde gebruikte producten en is tot geen enkele schadeloosstelling gehouden.

13 Aansprakelijkheid.

Onverminderd de verplichting van RYS Electronics tot reparatie of vervanging van de geleverde producten binnen de overeengekomen garantietermijn en in de gevallen in deze algemene levering en betalingsvoorwaarden vermeld zal RYS Electronics nimmer verplicht zijn schade, daaronder begrepen bedrijfs en of gevolgschade, in welke vorm dan ook door afnemer of derden geleden ten gevolge van gebreken of niet tijdige levering te vergoeden, voor zover de schadevergoeding een hoger bedrag beloopt dan het factuurbedrag dat op het betrokken onderdeel van de geleverde producten betrekking heeft. RYS Electronics is slechts dan gehouden overeenkomstig dit artikel schade te vergoeden, indien deze schade te wijten is aan grove schuld of opzet van RYS Electronics. RYS Electronics is niet aansprakelijk voor schade welke afnemer lijdt indien de door RYS Electronics opgegeven specificaties niet of niet geheel juist blijken te zijn. Deze specificaties zijn niet meer dan een richtlijn. De betreffende fabrikanten behouden zich steeds het recht voor deze zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Afnemer vrijwaart RYS Electronics tegen alle aanspraken van derden terzake door deze derden geleden schade in welke vorm dan ook welke op enigerlei wijze in verband staat met door RYS Electronics geleverde producten.

14 Geheimhouding.

Iedere partij zal alle informatie die door een der partijen wordt verstrekt, geheim houden en niet aan derden bekend maken zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. Vertrouwelijke informatie zal alleen aan die werknemers bekend worden gemaakt, die direct betrokken zijn bij de offerte en/of de overeenkomst of het gebruik van de producten en/of programmatuur.

15 Overmacht.

RYS Electronics is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verbintenissen niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Ondermeer gelden vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmogelijkheden en werkstakingen uitdrukkelijk als overmacht. Voorzover RYS Electronics haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, behoeft afnemer de daarmee overeenkomende gedeelten van de overeengekomen koopsom niet te betalen. Indien de overmacht drie maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat de overmacht langer dan drie maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn, met dien verstande dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is nadat de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog werd of kan worden nagekomen. Afnemer dient voor het geleverde deel van de overeenkomst niet vallende onder overmacht de overeengekomen betalingstermijn in acht te nemen. Voorts zal afnemer geen schadevergoeding als bedoeld in artikel 3 verschuldigd zijn, voor het door overmacht van RYS Electronics niet geleverde.

16 Ontbinding.

Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met RYS Electronics gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft RYS Electronics het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te zijner keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke RYS Electronics ten laste van de afnemer heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

17 Geschillen.

Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen, welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen RYS Electronics en afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door RYS Electronics met een afnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van RYS Electronics, worden onderworpen.

18 Toepasselijk recht.

Op de door RYS Electronics met toepassing van deze algemene levering en betalingsvoorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing. Wijzigingen in deze algemene levering en betalingsvoorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene levering en betalingsvoorwaarden zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze overeenkomst behouden blijft. Afnemer mag niet zonder schriftelijke toestemming van RYS Electronics rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen.